Balans 2013-2018

   

Programma 2019-2024 – Samenvatting van onze prioriteiten

 
Samen leven in LinKeBeek

Een maximale levenskwaliteit voor alle Linkebekenaren garanderen door onder andere logistieke en financiële steun te bieden aan burger-, liefdadigheid- en sociale initiatieven met respect voor de democratie, de minderheden en de culturele verschillen.

 
Urbanisme, Openbare Werken & Mobiliteit

Gestructureerde aanpak van de renovatie van de wegen in volgorde van prioriteit: trottoirs, rioleringen, overstromingsbekkens, inrichting van de Amnesty Square, Esselaar en Dwersbos. Het RER-dossier opvolgen. De installatie van openbare toiletten onderzoeken. Een groen noodnummer creëren voor incidenten op de openbare weg.

 
Sport, Cultuur & Patrimonium

De Linkebekenaren aanmoedigen om sport te beoefenen en uit te proberen door het organiseren van toernooien (olympiades). Een gezondheidsparcours, een paddleterrein, een tweede voetbal/hockeyterrein aanleggen en de bestaande infrastructuren onderhouden en herinrichten. Het kunstenaarsparcours met de gemeenten Ukkel en Drogenbos en de verbroedering met de gemeenten Val du Layon en Kenton bestendigen.

 
Politie & Veiligheid

Implementatie van het Lokale Plan voor de Dagelijkse Bescherming in samenwerking met de politiezone om inbraken te beperken en de veiligheid van de zwakke weggebruikers (voetgangers en fietsers) te verhogen door zwaar verkeer en hun snelheid te beperken en regelmatiger te controleren.                      

 
Jeugd, Opvoeding & Jongeren ouder dan 60 jaar

Een cel « jeugd » oprichten om steun te verlenen aan initiatieven als een huiswerkschool, een initiatie of een perfectionering in informaticatools, pedagogische projecten en het opstarten van een multigeneratiehuis in de Peter Pan. Samen leven in Linkebeek door iedereen een plaats te geven in onze gemeente, met bijzondere aandacht voor personen met beperkte mobiliteit.

 
Financiën & Goed Beheer

Een budgettair evenwicht aanhouden met als doel de belastingen tijdens het mandaat niet te verhogen en de schulden verder af te bouwen om de gemeentelijke financiën gezond te maken. Een interne audit organiseren om eventuele dysfuncties op te sporen en een gemeentelijk charter met de principes van good governance opmaken.

 
Milieu & Ecologie

Groene energie zoals fotovoltaïsche cellen aanmoedigen, collectieve groentetuinen aanleggen, de bevolking met informatiesessies bewustmaken van de openbare netheid en het afvalsortering. Korte keten, groepsaankopen, giften, uitwisselen van goederen en diensten tussen de burgers en het herstel van gebruikt materiaal aanmoedigen.

 
Handel, KMO & Economie

Een associatie van handelaars oprichten, zelfstandigen en KMO’s helpen met logistieke en financiële steun, markten ontwikkelen (bio, kerstmarkt) en opnieuw een jaarlijkse bloemenmarkt organiseren.

 
Sociale acties

De administratieve fusie tussen het OCMW en de gemeente in goede banen leiden om te komen tot een efficiënter beheer dat de sociaal zwakkeren ten goede komt. De dossiers van sociale huisvesting conform de wetgeving opvolgen. Het onthaal van migranten verbeteren. De kribbe ondersteunen en een aangepaste dienst aanbieden voor zieke kinderen. Het systeem van de bescherming van persoonsgegevens conformeren.
 
 
Gemeentelijke Administratie & Communicatie

De administratie afstemmen op het dienstbetoon aan de burgers en op hun bekommernissen. De volksraadpleging verbeteren met een jaarlijkse tevredenheidspeiling, een suggestiebox plaatsen en de permanentie van het college op zaterdagochtend aanhouden. De online gemeentelijke informatie en diensten verbeteren.